Ontdek de veelbelovende onderzoeksresultaten van Wegwijs in Gedrag!

Met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is een exploratief praktijkonderzoek uitgevoerd om te zien hoe deze interventie leerkrachten versterkt in het omgaan met moeilijk gedrag. Dit onderzoek naar meervoudig perspectiefnemen bleek mooie resultaten op te leveren: de zelfeffectiviteit van leerkrachten is toegenomen en ze ervaren het gedrag van leerlingen nu als minder problematisch, terwijl pro-sociaal gedrag juist toeneemt.

Onderzoek: leraren kijken en handelen anders

Hoewel de analyse van ontwikkelingsperspectiefplannen nog geen toename in meervoudige perspectiefname laat zien, zijn er al wel duidelijke aanwijzingen dat leerkrachten anders zijn gaan kijken en handelen bij gedragssituaties. Ze zijn zich meer bewust van de invloed van hun eigen perspectief en hebben dit meegenomen in hun interacties met leerlingen en ouders.

Dit onderzoek vormt een eerste verkenning naar het leren van meervoudig perspectief en de effecten ervan. Het biedt nieuwe mogelijkheden om beter om te gaan met ervaren probleemgedrag en geeft richting aan toekomstig onderzoek.

>> Lees hier een samenvatting van het NRO-onderzoek

>> Lees hier de volledige eindrapportage van WegWijsinGedrag ‘Perspectiefwisseling van leerkrachten in het omgaan met leerlinggedrag’ 

Promotieonderzoek naar meervoudig perspectiefnemen

Momenteel voert Astrid Ottenheym promotieonderzoek uit naar meervoudig perspectiefnemen door leerkrachten. Hiervoor deed zij een systematische literatuurreview naar perspectiefname door leerkrachten in het omgaan met moeilijk gedrag. Hier vind je meer informatie:

Ottenheym-Vliegen, A., van Hattum, M., Swaab, H., & Staal, W. (2023). Perspective-taking by teachers in coping with disruptive classroom behavior: A scoping review. Social Sciences & Humanities Open, 7(1), 100439. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100439

Daarnaast voerde Ottenheym een crosscase-studie uit naar meervoudig perspectiefnemen in ontwikkelingsperspectiefplannen.

De studie is momenteel nog onder review. Zodra deze gepubliceerd is, vermelden we dat hier. Ook nieuwe artikelen over deze studie zullen hier worden gepubliceerd.

Het onderzoek naar meervoudig perspectiefnemen is tot stand gekomen in samenwerking met NRO, Oberon, Radboud UMC, SWV IJmond en SWV PPO-NK.